Skip to content

Om AcuCort

Vår vision är att utveckla och kommersialisera nya innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.

AcuCort är ett innovativt bioteknikbolag som identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta läkemedel som tillgodoser patientens behov av en användarvänlig och effektiv behandling.

Potentiella utvecklingskandidater är baserade på existerande och väldokumenterade substanser inom indikationsområden där det finns ett stort medicinskt behov och kommersiellt intresse för nya och innovativa produkter som tillför nytta, som till exempel enkelhet i administration. Det godkända läkemedlet kommersialiseras i partnerskap med ett globalt nätverk av licenstagare och distributörer. I november 2022 tecknade AcuCort sitt första kommersiella avtal för Zeqmelit® med Kamada Ltd. för den israeliska marknaden.

Vårt starka entreprenörskap och effektiva samarbetsförmåga med extern expertis skapar goda förutsättningar att ta fram nya och innovativa läkemedel. I utvecklingen av Zeqmelit® har vi lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner.

Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Norge, Danmark och Finland för bland annat behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Läkemedlets namn var tidigare ISICORT i Sverige.

Registreringsprocesser pågår för andra prioriterade marknader och under året har kommersialiseringsteamet växlats upp. AcuCorts ambition är att kommersialisera Zeqmelit® och i framtiden komplettera med fler välbeprövade substanser som passar bolagets affärsmodell inom indikationsområden där det idag finns stort medicinskt behov för nya innovativa behandlingar.

Utgångspunkten enligt vår affärsmodell är att vi ska prioritera potentiella produkter med kortare utvecklingsperioder och högre innovationshöjd där värdeutvecklingen är som störst för ett mindre bioteknikbolag med våra förutsättningar. Målsättningen är att utveckla användarvänliga och smarta läkemedelsprodukter och därefter framgångsrikt ta dem till marknaden till gagn för patienten, anhöriga och samhället.

AcuCort AB bildades 2006 och har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. AcuCorts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2017 under kortnamnet ACUC och handlas via banker och fondkommissionärer.