Skip to content

Bolagsstyrning

AcuCort AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag, organisationsnummer 556715-5113, med säte i Lund.

Bolagsstyrning hänvisar till regler och beslutsstrukturer som bidrar till en effektiv och kontrollerad förvaltning av bolagets verksamhet med målet att uppfylla ägarens krav på avkastning på investerat kapital. Bolagsstyrning i Sverige har traditionellt reglerats enligt lag.

Dessutom har branschens självreglerande organ kontinuerligt presenterat olika bestämmelser om bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) utgiven av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är inte obligatorisk för AcuCort då bolagets aktie inte är noterad på en reglerad marknad i Sverige. Styrelsen följer dock de metoder som utvecklats för Koden och avser att tillämpa Koden i de delar som kan anses relevant för bolaget och dess aktieägare.

Begreppet bolagsstyrning beskriver de beslutssystem genom vilka företaget styrs. Styrningen av AcuCort ska hålla en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Till grund för styrningen av bolaget ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regler samt marknadsplatsen Spotlight Stock Markets regelverk.