Skip to content

Bolagsordning

Bolagsordning antagen på årsstämma 2022-05-04

AcuCort AB, org. nr 556715-5113


1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är AcuCort AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Lund, Skåne län.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning inom det medicinska området samt idka därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier är lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

6. STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter. Styrelsens ordförande ska väljas av årsstämman. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag ska utses på årsstämman.

7. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Kallelse till årsstämma samt extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas – tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

Kallelse till annan extra stämma – tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

8. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas på stämman.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.
 11. Val av styrelseordförande
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

9. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

10. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma kan, förutom i Lund, hållas i Helsingborg, Göteborg eller Stockholm.

11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

12. AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.