Skip to content

Teckningsoptioner serie TO 1

AcuCort AB (publ) (”AcuCort” eller ”Bolaget”) genomförde under det fjärde kvartalet 2023 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av tolv (12) nyemitterade aktier och åtta (8) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Teckningsoptionerna av serie TO 1 i sammandrag

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar teckning till en (1) ny aktie i AcuCort.

Utnyttjandeperiod: 6 mars 2024 – 20 mars 2024.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,40 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Totalt har 35 155 384 teckningsoptioner av serie TO 1 emitterats. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kan därmed 35 155 384 nya aktier emitteras och Bolaget kan tillföras högst cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 84 014 666 aktier till 119 170 050 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka från 31 925 573,08 SEK till 45 284 619 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 29,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 1: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är 18 mars 2024.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 18 mars 2024, alternativt utnyttjas senast den 20 mars 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 1 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Ytterligare material inklusive anmälningssedlar planeras publiceras i anslutning till inlösenperioden.