Skip to content

Företrädesemission 2023

Styrelsen för AcuCort AB (”Bolaget” eller ”AcuCort”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av den emission av units med företrädesrätt för AcuCorts aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 31 augusti 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 2 oktober 2023.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i AcuCort erhöll en (1) uniträtt per aktie som innehades på avstämningsdagen den 10 oktober 2023.
  • Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och åtta (8) vederlagsfria teckningsoptioner.
  • Teckningskursen per unit är 4,80 SEK, motsvarande 0,40 SEK per aktie.
  • Handel med uniträtter sker under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023.
  • Teckningsperioden löper under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023.
  • En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie under perioden från och med den 6 mars 2024 till och med den 20 mars 2024. Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK före emissionskostnader. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.