Skip to content

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 i AcuCort AB

Den 18 mars 2024 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 i AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 pågår till och med den 20 mars 2024.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ACUCORT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1:

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i AcuCort.

Teckningskurs: 0,40 SEK per nytecknad aktie.

Utnyttjandeperiod: 6 mars – 20 mars 2024.

Emissionsvolym: 35 155 384 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt utnyttjande emitteras 35 155 384 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: För det fall samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka med 35 155 384 aktier, från 84 014 666 aktier till 119 170 050 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 13 359 045,92 SEK, från 31 925 573,08 SEK till 45 284 619 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 29,5 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 1: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”ACUC TO 1” med ISIN-kod SE0020997773. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 18 mars 2024.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 18 mars 2024, alternativt utnyttjas senast den 20 mars 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 1 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som offentliggjordes den 11 oktober 2023 i samband med den då genomförda företrädesemissionen. Mer information, ett självständigt dokument med villkor för teckningsoptionerna och prospektet i helhet finns att tillgå på AcuCorts hemsida www.acucort.se. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå hos exempelvis Avanza eller Nordnet, eller ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 20 mars 2024, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15:00 den 20 mars 2024.
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.acucort.se och på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och HWF Advokater AB legal rådgivare till AcuCort i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med optionslösen.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Telefon: + 46 (0)8 40 89 33 50
E-post: info@hagberganeborn.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 703 65 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk eller dansk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.