Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i AcuCort AB

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) har den 2 oktober 2023 hållit extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 31 augusti 2023 om emission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Företrädesemissionen omfattar högst 6 256 318 units, där varje unit består av tolv (12) nyemitterade aktier och åtta (8) teckningsoptioner av serie TO1 i bolaget. Detta innebär att högst 75 075 816 nya aktier och högst 50 050 544 nya teckningsoptioner av serie TO1 kan komma att ges ut.

De som på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningstiden löper under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023.

Emissionskursen för varje unit ska vara 4,80 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie om 0,40 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 30 MSEK före emissionskostnader.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 0,40 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 6 mars 2024 till och med den 20 mars 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 28 528 810,08 kronor genom emission av aktier samt att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 19 019 206,72 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens punkt 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 30 400 000 kronor och högst 121 600 000 kronor samt punkt 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 19 394 585,80 kronor utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde samt för att möjliggöra beslutet om emission av aktier och teckningsoptioner. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 11 887 004,20 kronor fördelat på sammanlagt 31 281 590 aktier (före företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner), envar med ett kvotvärde om 0,38 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Tel: 070 365 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.