Skip to content

Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) har idag den 4 juni 2024 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 85 000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ebba Fåhraeus, Anna Eriksrud, Alexandra Johnsson, Monica Wallter och Göran Tornling. Ebba Fåhraeus omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen
Årsstämman beslutade om instruktion för valberedningen i huvudsak innebärande att valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna.

Riktad emission av teckningsoptioner 2024/2027 till verkställande direktören
Årsstämman beslutade införa ett incitamentsprogram för verkställande direktören genom en riktad emission av högst 857 500 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av motsvarande antal aktier i AcuCort AB. Det totala antalet teckningsoptioner som kan emitteras enligt årsstämmans beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2024/2027 till verkställande direktören och årsstämmans beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2024/2027 till styrelseledamöter enligt nedan ska fördelas så att styrelseledamot ska ha rätt till 1 del, styrelseordförande till 2 delar och verkställande direktören till 3 delar, innebärandes att verkställande direktören ska ha rätt att teckna högst 796 248 teckningsoptioner.

Teckningskursen för optionerna ska motsvara marknadsvärdet att fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Teckning av aktier i AcuCort AB med utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027. Kursen vid nyteckning av en aktie ska vara 200 procent av den underliggande aktiens genomsnittliga volymviktade kurs hos Spotlight Stock Market under perioden den 5 juni 2024 till och med den 20 juni 2024, dock ej under aktiens kvotvärde.

Optionerna ska omfattas av hembud till AcuCort AB till motsvarande deras fastställda marknadsvärde om deltagarens anställning avslutas eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. Antalet optioner som omfattas av återköp vid upphörande av anställningen ska reduceras linjärt från tidpunkten för emissionen till inledande av den period under vilken teckning av aktier ska kunna ske.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 325 850 kronor, vilket, med hänsyn tagen till de teckningsoptioner 2024/2027 till styrelseledamöter som maximalt kan emitteras enligt årsstämmans beslut nedan, motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,7 procent av aktiekapitalet beräknat som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Riktad emission av teckningsoptioner 2024/2027 till styrelseledamöter
Årsstämman beslutade införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom en riktad emission av högst 1 592 500 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av motsvarande antal aktier i AcuCort AB. Det totala antalet teckningsoptioner som kan emitteras enligt årsstämmans beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2024/2027 till styrelseledamöter och årsstämmans beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2024/2027 till verkställande direktören enligt ovan ska fördelas så att styrelseledamot ska ha rätt till 1 del, styrelseordförande till 2 delar och verkställande direktören till 3 delar, innebärandes att ordinarie styrelseledamöter ska ha rätt att teckna högst 265 416 optioner och styrelseordförande högst 530 832 optioner.

Teckningskursen för optionerna ska motsvara marknadsvärdet att fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Teckning av aktier i AcuCort AB med utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027. Kursen vid nyteckning av en aktie ska vara 200 procent av den underliggande aktiens genomsnittliga volymviktade kurs hos Spotlight Stock Market under perioden den 5 juni 2024 till och med den 20 juni 2024, dock ej under aktiens kvotvärde.

Optionerna ska omfattas av hembud till AcuCort AB till motsvarande deras fastställda marknadsvärde om deltagarens styrelseuppdrag avslutas utan att deltagaren därefter står till förfogande för anställning eller konsultuppdrag eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. Antalet optioner som omfattas av återköp vid upphörande av uppdrag ska reduceras linjärt från tidpunkten för emissionen till inledande av den period under vilken teckning av aktier ska kunna ske.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 605 150 kronor, vilket, med hänsyn tagen till de teckningsoptioner 2024/2027 till verkställande direktören som maximalt kan emitteras enligt årsstämmans beslut ovan, motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,3 procent av aktiekapitalet beräknat som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst femtio (50) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Skäl till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Tel: 070 365 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.