Skip to content

Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) har idag den 4 maj 2023 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 85 000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ebba Fåhraeus, Anna Eriksrud, Alexandra Johnsson, Monica Wallter och Göran Tornling. Ebba Fåhraeus omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen
Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen i huvudsak innebärande att valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 15 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 15 000 000 nya aktier. Skäl till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Tel: 070 365 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.