Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma i AcuCort AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i AcuCort AB (publ)

Aktieägarna i AcuCort AB (publ), org. nr 556715-5113, kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 2 oktober 2023 klockan 16:30 på Inspira, rum Sune, Scheelevägen 2 i Lund.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 22 september 2023, dels senast måndagen den 25 september 2023 anmäla sig till bolaget under adress: AcuCort AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, via e-mail info@acucort.se eller per telefon +46 070 365 54 00.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att ha rätt att delta vid bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 26 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Stämmoärenden

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
 10. Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

Punkt 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 31 augusti 2023 om emission av högst 6 256 318 s.k. units med följande villkor:

 

 1. Varje unit består av tolv (12) nyemitterade aktier och åtta (8) teckningsoptioner av serie TO1 i bolaget. Detta innebär att högst 75 075 816 nya aktier och högst 50 050 544 nya teckningsoptioner av serie TO1 kan komma att ges ut. Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 28 528 810,08 kronor genom emission av aktier samt att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 19 019 206,72 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

 

 1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. tolv (12) nyemitterade aktier och åtta (8) teckningsoptioner.  

 

 1. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 10 oktober 2023.

 

 1. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om hur tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt ska ske, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

 

 1.      i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

 

 1.   i andra hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till antalet tecknade units inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

 

 1. i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de units som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

 

 1. Emissionskursen för varje unit ska vara 4,80 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie om 0,40 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

 

 1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

 

 1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma period och betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.

 

Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 

 1. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

 

 1. De aktier som emitteras genom företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 6 mars 2024 till och med den 20 mars 2024.

 

 1. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

 

 1. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 0,40 kronor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.
 2. Emissionsbeslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman därefter fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 samt beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 9 nedan.

 

 1. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för att möjliggöra emission enligt styrelsens förslag till beslut om emission av units, fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med följande.

 

Nuvarande lydelse 4. Aktiekapital

 

Föreslagen lydelse 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

 

Aktiekapitalet utgör lägst 30 400 000
kronor och högst 121 600 000 kronor.

Nuvarande lydelse 5. Antal aktier

 

Föreslagen lydelse 5. Antal aktier

Antalet aktier är lägst 15 000 000 stycken
och högst 60 000 000 stycken.

 

Antalet aktier är lägst 80 000 000 stycken och
högst 320 000 000 stycken.

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

 

Beslutet enligt punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman dessförinnan fattat beslut om emission av units enligt punkt 7 ovan samt att den extra bolagsstämman därefter fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 9 nedan.

 

Punkt 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 19 394 585,80 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås godkännas av bolagsstämman enligt punkt 7 ovan. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 11 887 004,20 kronor fördelat på sammanlagt 31 281 590 aktier (före företrädesemissionen av units), envar med ett kvotvärde om 0,38 kronor.

 

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 19 394 585,80 kronor, från 31 281 590 kronor till 11 887 004,20 kronor. Styrelsen har samtidigt föreslagit att bolagsstämman ska godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen av units kan initialt medföra att aktiekapitalet ökar med sammanlagt högst 28 528 810,08 kronor. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier i bolaget kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 19 019 206,72 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner som innebär att aktiekapitalet ökar med minst minskningsbeloppet, kan beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av units framgår av punkt 7 ovan.

 

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om dels ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, dels om emission av units enligt punkt 7 ovan.

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 8 och 9 ovan krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7–9 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.acucort.se senast från och med måndagen den 18 september 2023. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via e-mail eller post till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Lund i augusti 2023

Styrelsen i AcuCort AB (publ)

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande
den 31 augusti 2023 kl. 19:35.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.