Skip to content

AcuCorts optionslösen är registrerad – omvandling av interimsaktier till aktier

AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) avslutade den 20 mars 2024 teckningsperioden för innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1. Cirka 69 procent av teckningsoptionerna av serie TO 1 nyttjades för teckning av nya aktier i Bolaget under teckningsperioden, motsvarande cirka 9,7 MSEK, vilket innebar att aktier motsvarande cirka 31 procent av teckningsoptionerna av serie TO 1 tilldelades emissionsgaranterna genom en efterföljande riktad nyemission till samma villkor som optionslösen, vilket tidigare har kommunicerats. Genom optionslösen samt efterföljande riktad nyemission till garantikonsortiet tillförs AcuCort därmed cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader.

24 306 359 aktier har till följd av optionslösen registrerats hos Bolagsverket den 2 april 2024. Det totala antalet aktier efter registrering uppgår till 108 321 025 aktier, och aktiekapitalet uppgår till 41 161 989,50 SEK. Stoppdag för interimsaktierna i Euroclear är den 9 april 2024. Därmed beräknas de nya aktierna finnas på respektive investerares depå/VP-konto den 11 april 2024. Registreringen av den efterföljande riktade nyemissionen beräknas ske omkring vecka 16, 2024.

Bakgrund

Under det fjärde kvartalet 2023 genomförde AcuCort en företrädesemission av s.k. units, bestående av tolv (12) nyemitterade aktier och åtta (8) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i AcuCort, till en teckningskurs om 0,40 SEK. Teckningsperioden löpte mellan den 6 mars och den 20 mars 2024.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och HWF Advokater AB legal rådgivare till AcuCort i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med optionslösen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.