Skip to content

AcuCorts ledning och styrelse avser utnyttja hela sin pro-rata del av serie TO 1

Acucort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets ledning och styrelse avser utnyttja hela sin pro rata del av innehavda teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”) under pågående nyttjandeperiod. Tecknarna inkluderar bland andra Bolagets VD Jonas Jönmark och styrelsens ordförande Ebba Fåhraeus. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna avslutas den 20 mars 2024.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1:

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i AcuCort.

Teckningskurs: 0,40 SEK per nytecknad aktie.

Utnyttjandeperiod: 6 mars – 20 mars 2024.

Det slutgiltiga utfallet publiceras via pressmeddelande snarast möjligt efter utgången av nyttjandeperioden. Nyttjade Teckningsoptioner kommer att ersättas med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.acucort.se och på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och HWF Advokater AB legal rådgivare till AcuCort i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med optionslösen.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Telefon: +46 (0) 840 89 33 50
E-post: info@hagberganeborn.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 703 65 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.