Skip to content

AcuCort publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

Siffor inom parentes anger utfall för motsvarande period 2022.

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

 • Ingen omsättning har skett under perioden
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 820 (-3 476) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,11) SEK
 • Kassabehållningen vid periodens utgång uppgick till 5 815 KSEK

Perioden 1 januari – 30 juni 2023

 • Ingen omsättning har skett under perioden
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 249 (-7 143) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,23) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

 • Den 15 maj meddelade AcuCort att bolaget erhållit varumärkesskydd för Zeqmelit® i Storbritannien
 • Den 30 maj meddelade AcuCort att bolaget erhållit varumärkesskydd för Zeqmelit® i Australien
 • Den 31 maj meddelade AcuCort att bolaget erhållit patent för munfilm i Brasilien

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 31 augusti meddelar AcuCort att bolaget skrivit ett partneravtal med Unimedic Pharma för de fyra stora nordiska länderna
 • Den 31 augusti annonserar AcuCort en företrädesemission om cirka 3o MSEK samt upptar brygglån

Vd har ordet

AcuCort har under årets andra kvartal fortsatt det förberedande arbetet inför den marknadslansering av munfilmen Zeqmelit® som ska inledas under hösten 2023.  Det nyligen signerade partneravtalet med Unimedic Pharma AB för de fyra stora nordiska länderna markerar startskottet för kommersialiseringsfasen och innebär ett nytt spännande kapitel för bolaget.

Under perioden stärktes skyddet för AcuCorts intellektuella rättigheter som ett resultat av erhållna varumärkesskydd i Storbritannien och Australien samt ett erhållet patent för bolagets munfilm i Brasilien. Dessa nyheter är i linje med bolagets kommersialiseringsstrategi och utgör viktiga milstolpar i den internationella expansionen bolaget står inför.

Den stora nyheten tillkännagavs dock efter kvartalets utgång då vi annonserade att AcuCort skrivit ett partneravtal med det välrenommerade svenska specialistläkemedelsföretaget Unimedic Pharma AB. Avtalet innebär att Unimedic Pharma ansvarar för försäljning och marknadsföring av Zeqmelit® i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därmed inleds också AcuCorts kommersialisering.

För att understödja denna nya fas tar bolaget in nytt kapital i en företrädesemission. Emissionen säkerställer rörelsekapital och möjliggör nödvändiga satsningar framåt. Vi ser framför oss att kapitalet från företrädesemissionen, om framgångsrik, enligt befintliga planer ska räcka för att ta bolaget till en fas där Zeqmelit® genererar stabila intäkter för bolaget.

Marknadslanseringen i Norden sker parallellt med att vi inväntar besked från den svenska prismyndigheten TLV, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, gällande ett subventionerat pris för Zeqmelit® i Sverige.

Vad gäller USA är vi i nära dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gällande de kompletterande uppgifter som de tidigare begärt för att Zeqmelit® ska godkännas. Målet är att lämna in en registreringsansökan till FDA under året.

AcuCorts målsättning är att globalt kommersialisera Zeqmelit® som ett receptbelagt läkemedel via ett noggrant utvalt globalt nätverk bestående av licenstagare och distributörer. Förutsättningar för detta är att bolaget erhåller relevanta marknads- och myndighetsgodkännanden i EU och USA, godkänd tillverkning av Zeqmelit® i storskalig produktion samt vi tecknar ytterligare avtal med kommersiella partners.

För att leverera på bolagets mål behöver investeringar och marknadssatsningar genomföras under kommande år. Med det kapital som nu ska tas in säkerställer vi att de finansiella resurserna är på plats för att kunna genomföra satsningar som skapar återkommande intäkter för bolaget.

Jag ser fram emot att under året fortsätta rapportera om framgångar på vår resa mot en kommersialisering av Zeqmelit® globalt. Samtidigt vill jag uttrycka en stor tacksamhet till de aktieägare som stöttat oss hittills och välkomnar nya aktieägare i AcuCort.

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.