Skip to content

AcuCort publishes the Interim Report for the third quarter 2022 (in Swedish)

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) publicerar idag delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2022.

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • Ingen omsättning har skett under kvartalet
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 816 (-2 958) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,15) SEK
 • Kassabehållningen vid periodens utgång uppgick till 21 271 KSEK

Perioden 1 januari – 30 september 2022

 • Ingen omsättning har skett under perioden
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 959 (-8 269) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,35 (-0,42) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Beloppen som anges är avrundade vilket ibland leder till att vissa summeringar inte är exakta.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli– 30 september 2022

 • Den 5 juli lanserade AcuCort ny hemsida.
 • Den 16 augusti meddelade AcuCort att den danska läkemedelsmyndigheten har godkänt läkemedlet Zeqmelit™.
 • Den 30 augusti meddelade AcuCort att kommersialiseringsteamet har expanderat och en projektledare har anställts.
 • Den 22 september meddelade bolaget att AcuCort presenteras på Nordic Life Science Days i Malmö den 29 september.
 • Den 27 september meddelade AcuCort att den norska läkemedelsmyndigheten har godkänt läkemedlet Zeqmelit™.
 • Den 28 september rapporterade AcuCort positiva resultat från bolagets enkätstudie om allergibehandling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 oktober meddelade AcuCort att Läkemedelsverket har godkänt bolagets ansökan om ändring av läkemedlets varumärkesnamn i Sverige, från ISICORT till Zeqmelit™.
 • Den 19 oktober tillkännagav AcuCort att bolaget erhållit patent för Zeqmelit™ i Kanada.

Vd har ordet

Under det tredje kvartalet har aktivitetsnivån varit fortsatt hög för att få alla de viktiga delarna på plats inför en framgångsrik kommersialisering. Vi har rapporterat om marknadsgodkännande både i Danmark och Norge. Det är också glädjande att bolagets första godkända läkemedel, tidigare under namnet ISICORT i Sverige, nu är godkänt i hela Skandinavien under ett och samma namn – Zeqmelit™.

Zeqmelit™ – ett strategiskt namnbyte

Under arbetet med registreringsansökningar för marknader utanför Sverige blev det allt tydligare att Zeqmelit™ är det varumärkesnamn som är bäst lämpat för de flesta av våra prioriterade marknader. Vi tog därför det strategiska beslutet om att ändra läkemedlets namn till Zeqmelit™ inför kommersialiseringen.

Vi har en regulatorisk strategi för USA. Målet är att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska myndigheten FDA, U.S. Food and Drug Administration under första kvartalet 2023. Vår övergripande målsättning är att kommersialisera Zeqmelit™ globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader.

Enkätstudien visar positiva resultat

I utvecklingen av Zeqmelit™ har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner. Under kvartalet har vi rapporterat om positiva resultat från vår enkätstudie i vilken totalt 426 patienter har svarat på frågor om sin allergi och om hur de värderar de tillgängliga behandlingsalternativen. Exempelvis svarade 72 procent av patienterna att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion.

Stärkt förhandlingsposition

Fördelarna (”the added value”) som Zeqmelit™ kan bidra med och hälsoekonomiska fakta är viktiga i vår kommande ansökan till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ett positivt utfall av ansökan d.v.s. ett subventionerat pris för Zeqmelit™ underlättar den kommande marknadsintroduktionen. Vidare är det en fördel i de pågående diskussionerna med potentiella licenstagare och distributörer. Vi har satt höga krav, vilket innebär att vår ”partner of choice” ska vara välrenommerad och ha erfarenhet av affärsområdet allergi. Vår strategi är att attrahera partners med regional eller global marknadsnärvaro och förmåga att effektivt lansera Zeqmelit™.

Goda förutsättningar för tillväxt

Vi är på väg att ta det stora steget från utvecklingsbolag till tillväxtbolag som genererar försäljningsintäkter. Förutsättningarna är goda för en kommersialisering inom en snar framtid och en fortsatt positiv utveckling av bolaget.

Jag vill tacka alla långsiktiga aktieägare, samarbetspartners och medarbetare som gör vår tillväxtresa möjlig.

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
11 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit™, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit™ är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.